FREE STYLE METHOD FEEDER - REGULAMIN

Przetłumaczony na język polski 

OFICJALNY REGULAMIN F.I.P.S.e.d. MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW

 

W PRZYPADKU ZAWODÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FEEDER BAIT PODPUNKTY 

12,13,15,24,25,28,36 ULEGNĄ ZMIANIE O CZYM POINFORMUJEMY NIEBAWEM.

 

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE PRZEDSTAWIONY REGULAMIN JEST POGLĄDOWY I ORGANIZATOR MOŻE NANIEŚĆ KOREKTY O CZYM POINFORMUJE ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ.

 

W DYSCYPLINIE „FREE STYLE METHOD FEEDER”

 

1. Oficjalne zawody międzynarodowe mogą być organizowane wyłącznie przez federacje narodowe,

które są członkami C.I.P.S. Federacja organizująca zawody jest oficjalnie odpowiedzialna za

rozważane zawody.

2. Tylko członkowie krajowej federacji zrzeszonej w C.I.P.S. i F.I.P.S.e.d. którzy w pełni opłacili

swoje roczne składki członkowskie mogą uczestniczyć w zawodach. Uczestników wyznaczają

krajowe federacje.

W przypadku drużyn narodowych wędkarze reprezentacji narodowych muszą posiadać tę samą

narodowość jak kraj, który reprezentują. W drużynie może znajdować się tylko jeden (1) zawodnik

zagraniczny, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

1) Zawodnik musi mieszkać we wspomnianym kraju przez co najmniej 5 lat i posiadać

urzędowy dokument potwierdzający to;

2) Wniosek powinien być przesłany przez Naród, który wędkarz chce reprezentować.

Każdy wędkarz, który brał już udział w Mistrzostwach Świata lub w jakichkolwiek innych

międzynarodowych zawodach reprezentując Naród, nie może rywalizować dla żadnego innego

Narodu.

Zawodnicy powinni zawsze mieć możliwość udowodnienia swojej narodowości za pomocą dowodu

osobistego lub paszporty.

Wszystkie dokumenty uzupełniające powinny zostać przedstawione na pierwszym spotkaniu

kapitanów.

Tylko drużyny będące członkami federacji narodowych mogą brać udział w: Mistrzostwach Świata i

Strefy (Europa itp.).

Aby ubiegać się o organizację mistrzostw, rozważany naród musi uczestniczyć co najmniej raz w

ciągu ostatnich trzech lat w mistrzostwach, w które chce zorganizować.

Wstępny program należy bezwzględnie przesłać do Sekretariatu F.I.P.S.e.d. przed 31 października

poprzedniego roku.

Z wyjątkiem World Fishing Games, F.I.P.S.e.d. ma oficjalne zadanie udostępnianie druków,

certyfikatów i rankingów do przyznawania nagród dla wszystkich mistrzostw; dlatego naród

organizujący płaci za wyżywienie, zakwaterowanie i inne

 

Strona 2 z 2

 

wydatki (pokój, wyżywienie i uroczysta kolacja zamykająca) osób wykonujących te zadania. Pobyt

tej osoby może rozpocząć się w przeddzień pierwszego dnia praktyki i zakończyć w dniu po kolacji

zamykającej; F.I.P.S.e.d. pokryje odpowiednie koszty podróży.

Dla wszystkich mistrzostw F.I.P.S.e.d., naród organizujący pokryje całość kosztów wyżywienia i

zakwaterowania (pokój, wyżywienie i uroczysta kolacja pożegnalna) dla dwóch członków

F.I.P.S.e.d.

Komitetu Wykonawczego oraz osoby odpowiedzialnej za rankingi; ich pobyt może się rozpocząć w

przeddzień pierwszego dnia ćwiczeń i kończą dzień po kolacji zamykającej.

Żadna organizacja mistrzostw nie może być powierzona Narodowi, jeśli Naród ten nie może się

zobowiązać do wypuszczenia żywych ryb z powrotem do wody po ich zważeniu i/lub liczeniu

(zabrania się zabijania ryb).

Naród organizujący Mistrzostwa Świata lub Strefy jest odpowiedzialny za organizację nagród, za

które F.I.P.S.e.d.: organizatorzy przewidują 3 puchary za konkurs drużynowy, 3 puchary za konkurs

indywidualny i 3 puchary dla Narodów. F.I.P.S.e.d. zwróci maksymalną kwotę 450 € za 9 nagród

Wszystkie trofea powinny mieć tabliczkę z napisem „F.I.P.S.e.d.” grawerowanie lub Logo

F.I.P.S.e.d. oraz miejsce i data mistrzostw. Faktura będzie wymagana w celu udowodnienia

wydatków związanych z trofeami. Jeżeli powyższe przepisy (dotyczące tabliczka/logo) nie są

przestrzegane, F.I.P.S.e.d. nie zwraca żadnych pieniędzy. F.I.P.S.e.d. dostarczy medale.

Programy i zaproszenia na wszystkie mistrzostwa należy wysyłać tylko do krajów, które są

członkami F.I.P.S.e.d. (zaproszenia nie będą wysyłane do klubów ani osób prywatnych).

3. Każdy kraj będący członkiem C.I.P.S może zaprezentować maksymalnie dwie drużyny, każda składa

się z 4 wędkarzy i 1 rezerwowego, który zostanie nominowany przed pierwszym losowaniem.

Żaden zawodnik nie może brać udziału jako osoba indywidualna.

W przypadku kontuzji podczas zawodów, regularny uczestnik może zostać zastąpiony przez: członka

rezerwy wskazanego w oficjalnych dokumentach, nie jest jednak możliwa wymiana sprzętu

wędkarskiego. Zastępstwa wędkarzy muszą być zatwierdzone przez członka Jury.

4. Zawody będą organizowane na odpowiednich zbiornikach wodnych lub jeziorach komercyjnych

(łowiskach); w miarę możliwości cały obszar połowowy ma tę samą głębokość, która powinna mieć

co najmniej 1,5 metra; minimalna dozwolona szerokość łowiska to 50 metrów.

5. Wybrane łowisko powinno, jeśli to możliwe, oferować równe warunki połowu dla wszystkich

zawodników. Ponadto należy unikać przerw spowodowanych przez linie energetyczne, mosty itp.

Łowisko nie może narażać zawodników ani widzów na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Jeden lub więcej członkek Komisji Technicznej przeprowadza inspekcję miejsca, które może być

wybrane do organizacji mistrzostw, a wspomniana inspekcja odbędzie się w tym samym okresie

roku, co proponowana organizacja rozpatrywanego konkursu.

F.I.P.S.e.d. pokryje koszty podróży (w tym bilety lotnicze i kolejowe lub samochód) za członka

(członków) Komisji Technicznej, natomiast organizatorzy pokrywają wszystkie koszty transferu z

lotniska lub dworca kolejowego oraz zapłacą za zakwaterowanie i wyżywienie. Raport z inspekcji

zostanie przedłożona Komitetowi Wykonawczemu F.I.P.S.e.d. dla ewaluacji i zatwierdzenia.

Ostateczna decyzja o zatwierdzeniu lub odrzuceniu obiektu przez F.I.P.S.e.d.zostanie

zakomunikowana Narodowi kandydującemu.

 

Strona 3 z 2

 

W odniesieniu do zakwaterowania, Narody uczestniczące powinny mieć dwie możliwości:

 

1. Wybór oficjalnego zakwaterowania zaproponowanego przez kraj organizujący

(opcjonalnie). W takim przypadku Naród organizujący wyraźnie określa warunki

pobytu, w tym:

- Cenę z niepełnym wyżywieniem za dobę od osoby, w zależności od liczby osób

dzielących każdy pokój, niezależnie od długości pobytu (pełne wyżywienie nie może

być obowiązkowe); Naród uczestniczący określa datę pobytu swoich wędkarzy

(termin „pobyt oficjalny” używany przez wiele Narodów od czwartku nigdy nie

pojawił się w żadnym regulaminie i dlatego nie powinien być używany);

- Cena uroczystej kolacji zamykającej.

Warunki zakwaterowania zaproponowane Narodom powinny najpierw zostać

zatwierdzone przez Komisję Techniczną.

2. Samodzielne wybieranie hoteli.

W takim przypadku, Państwa uczestniczące będą zobowiązane do poinformowania o

swoich wyborach związanych z zakwaterowaniem Narodowi organizującemu podczas

rejestracji (w oficjalnym formularzu rejestracyjnym).

 

W obu przypadkach (udział za pośrednictwem organizatorów lub bez) wpisowe wynosi 1200 euro, w

tym 8 uroczystych kolacji zamykających oraz 5 zezwoleń wędkarskich na cały czas trwania

mistrzostw (treningi i zawody), ubezpieczenie i różne wydatki, takie jak prezenty, puchary, trofea itp.

Na uroczystą kolację zamykającą, czy to kolację z obsługą stołową, czy kolację w formie bufetu,

Krajom uczestniczącym zostanie przydzielona liczba miejsc odpowiadająca liczbie

zarezerwowanych miejsc na uroczystą kolację.

Jeśli nie zostaną podane żadne szczegóły dotyczące zakwaterowania w terminie wyznaczonym przez

organizatorów, państwa uczestniczące bezwzględnie będą musiały samodzielnie zarezerwować

noclegi i nadal uiścić odpowiednią opłatę rejestracyjną na rzecz organizatorów.

Każdy kraj, który zobowiąże się do wzięcia udziału w mistrzostwach poprzez wypełnienie

odpowiedniego formularza rejestracyjnego, ale się nie pojawi, w każdym przypadku uiści

odpowiednią opłatę w wysokości 1200 euro na rzecz kraju organizującego. Narody, które nie

zastosują się do tego postanowienia, nie będą mogły uczestniczyć i organizować przyszłych

mistrzostw.

Wszystkie Narody przekażą Narodowi organizującemu datę swojego przybycia co najmniej na

tydzień przed pierwszym dniem szkolenia. Każdy Naród nieobecny (nie stawiający się na miejscu) i

nie biorący udziału w ostatnim dniu treningu będzie uważany za Naród WYCOFUJĄCY SIĘ i nie

zostanie dopuszczony do udziału w mistrzostwach (patrz kary na podstawie artykułu 31 § c).

Wraz z programem imprezy Kraje organizujące dostarczą listę hoteli, kwater, pokoi i kempingów

znajdujących się w promieniu 20 km od miejsca imprezy.

Organizatorzy dopilnują, aby wszystkie formularze rejestracyjne były należycie wypełnione i

zawierały numery telefonów komórkowych jednego delegata i jednego kapitana. Adresy i numery

telefonów alarmowych (policja, straż pożarna, szpitale itp.) należy podać w ulotkach programowych.

 

Strona 4 z 2

 

Mistrzostwa Świata Narodów „Free Style Method Feeder” odbędą się w jeden z weekendów,

październik/listopad.

6. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą mieć pozycję do wędkowania o minimalnej długości 7

metrów (stanowisko). Szerokość stanowisk ustala się wspólnie z Komisją Techniczną.

Pozycje wędkarskie muszą być dobrze określone, tak aby były z dala od widzów; w tym celu

możliwe jest postawienie ogrodzenia lub rozłożenie lin w odpowiedniej odległości od brzegu

(zalecamy odległość min. 8 metrów); ponadto pomiędzy wędkarzami a widzami zostanie utworzony

korytarz dla osób uprawnionych (organizatorów, rezerwowych, kapitanów, prasy, Jury).

Ten oficjalny korytarz w żadnym wypadku nie może być zajmowany przez sprzęt wędkarski. Jedno

wykroczenie = 1 ostrzeżenie ustne, drugie wykroczenie = żółta kartka.

Kapitanowie - 2 na naród - mogą wejść do stanowisk startowych swoich drużyn; Kapitanowie muszą

nosić zielone numery startowe oznaczone literą C, wyraźnie wskazujące ich status. Tylko jeden

kapitan może być upoważniony do przebywania w obszarze stanowiska. Zawodnicy rezerwowi

muszą nosić czerwony numer identyfikacyjny oznaczony literą R. Jeśli sektory są zbyt daleko od

siebie, Międzynarodowe Jury może zezwolić rezerwie na wejście do stanowiska.

Organizacja spersonalizuje przypinkę każdego wędkarza za pomocą tablicy z podaniem nazwiska i

narodowości zawodnika oraz ilości złowionych ryb z godzinową aktualizacją. Takie tablice dostarcza

osoba F.I.P.S.e.d. odpowiedzialna za rankingi.

„SPOTKANIE” kapitanów

7. Byłoby wskazane, aby generalni stewardzi uczestniczyli w spotkaniach kapitanów.

W przypadku nieobecności kapitana lub delegata państwa, Prezydent F.I.P.S.e.d. lub delegowany

przedstawiciel losuje.

I spotkanie - W piątek po południu lub w przeddzień pierwszego etapu

Podczas pierwszego spotkania zostanie powołane międzynarodowe Jury, zgodnie z artykułem 28

niniejszego Oficjalnego Regulaminu. Następnie wykonuje się następujące operacje:

- Apel Narodów.

- Narody losują w kolejności alfabetycznej, aby określić kolejność wywołań pierwszego

etapu; Kolejność wywołań w drugim etapie jest odwrócona (np. Naród, który losował jako

pierwszy pierwszego dnia, następnie losuje jako ostatni w drugim etapie, itd.).

- Różne informacje o postępach w mistrzostwach.

- Losowanie wyłącznie przypisując sektory (A, B, C, D) każdemu wędkarzowi z każdej

drużyny.

II spotkanie - sobotni poranek lub poranek pierwszego etapu

- Rozlosowanie losów, aby przydzielić wędkarzom ich stanowiska startowe pierwszego

etapu w różnych sektorach.

III spotkanie - sobotnie popołudnie lub popołudnie po pierwszym meczu

- Powiadomienie o wynikach narodom uczestniczącym.

 

Strona 5 z 2

- Uwagi dotyczące wykonania tury.

- Losowanie wyłącznie przypisując sektory (A, B, C, D) drugiej tury każdemu wędkarzowi z

każdej drużyny.

IV spotkanie - niedzielny poranek lub poranek drugiego etapu

- Rozlosowanie, aby przydzielić wędkarzom ich stanowiska startowe w różnych sektorach.

Uwaga: Spotkania kapitanów to spotkania informacyjne, na których podane są wytyczne dotyczące

zawodów. Pod żadnym pozorem nie wolno dokonywać zmian w Przepisach podczas spotkań

kapitanów.

Regulamin może zostać zmieniony wyłącznie w F.I.P.S.e.d. podczas corocznego spotkania Komitetu

Wykonawczego, opartego na uwagach, które Federacje Narodowe przesyłają na piśmie do

Sekretarza Generalnego F.I.P.S.e.d.

ROZLOSOWANIE

8. Losy na każdą turę muszą być wylosowane co najmniej 120 minut przed rozpoczęciem zawodów,

pod kontrolą organizatorów, w obecności kapitanów lub delegatów każdej drużyny oraz

przedstawicieli F.I.P.S.e.d.

W przypadku dwóch tur, 4 wędkarzy zostanie rozlosowanych do swoich sektorów w drodze

losowania, na dzień przed rozpoczęciem każdej tury.

Pozycje losowania dla pierwszej tury zostaną przypisane zgodnie ze schematem losowania

zaprojektowanym przez F.I.P.S.e.d. Wspomniany schemat pozwala na rozmieszczenie wędkarzy

należących do drużyny w każdym sektorze.

W przypadku drugiej tury każdy kapitan (lub wyznaczony przedstawiciel) losuje w celu wyznaczenia

stanowisk wędkarskich, biorąc pod uwagę stanowiska początkowe i końcowe.

9. Stanowisko numer 1 powinno zawsze znajdować się po lewej stronie patrząc na akwen, a oznaczenie

będzie przebiegać od lewej do prawej.

10. Kapitanowie otrzymają plastrony dla każdego ze swoich zawodników.

Plastrony dla różnych sektorów powinny mieć różne kolory (z wyjątkiem zielonego lub

czerwonego); alternatywnie mogą mieć neutralny kolor z różnymi kolorowymi literami dla każdego

sektora.

Noszenie plastronów jest obowiązkowe.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

11. a) Każdy zawodnik ma 90 minut na przygotowanie się. Po przybyciu na łowisko wędkarze

zobowiązani są do noszenia numerów na plecach i zdeponowania całego sprzętu w wyznaczonym

miejscu bez wchodzenia na stanowisko (te zasady dotyczą również osób, które pomagają wędkarzom

w transporcie sprzętu). Wędkarze nie mogą przygotowywać swojego sprzętu, dopóki nie zostanie

podany oficjalny sygnał startu, wskazujący, że zawodnicy mogą wejść do swojego stanowiska.

 

Strona 6 z 2

 

Zawodnicy nie mogą otrzymać żadnej pomocy w przygotowaniu (na etapie przygotowań). Każdy

materiał może być przekazany wędkarzom przed sygnałem zanętowym, ale tylko przez każdego

stewarda z osobna. Po sygnale będzie

zabronione przekazywanie zawodnikom wszelkiego rodzaju materiałów (przynęt, zanęt i sprzętu), z

wyjątkiem fragmentów złamanych wędek, które mogą być wymienione przez poszczególnych

stewardów. Poszczególni stewardzi mogą również pomóc wędkarzom w odpięciu ewentualnej

zablokowanej części wędki.

Przed sygnałem startu wędkarze lub osoby trzecie mogą przygotować swoje przynęty i zanęty poza

stanowiskiem.

Po sygnale, oznajmiającym że wędkarzowi wolno wejść do swojego stanowiska, należy mu

przekazać przygotowane na etapie przygotowań przynęty i zanęty. Możliwe będzie dalsze

przygotowywanie zanęt i przynęt; może to zrobić osoba trzecia poza stanowiskiem lub wędkarze w

swoich stanowiskach. Takie operacje są dozwolone do momentu, gdy zostanie podany sygnał do

rozpoczęcia kontroli przynęt i zanęt. Po otrzymaniu powyższego sygnału, przynęty i zanęty powinny

być umieszczone wewnątrz stanowiska wędkarza i do czasu przeprowadzenia kontroli nie można

dopuścić do żadnych dodatkowych zmian ani dodawania. Zanęty muszą być gotowe do użycia;

zapieczętowane worki nie są dopuszczone. Po kontroli wędkarze nie mogą otrzymać lub pobrać

żadnych dodatkowych przynęt i/lub zanęt.

Dozwolone są małe pojemniki z dodatkami do zanurzania przynęt haczykowych.

b) Jeżeli kontrola przynęt i zanęt nie została przeprowadzona, zawodnicy nie są upoważnieni do

wędkowania.

c) Jeżeli wędkarz użyje krótkiej sieci na ryby (krótszej 3,50 metra), otrzyma żółtą kartkę, nawet jeśli

sieć jest używana przez oba dni. Jeżeli ten sam zawodnik zostanie znaleziony z krótszą siatką

podczas innych mistrzostw, zostanie zdyskwalifikowany.

d) Kontrole długości sieci i wędek należy przeprowadzić po sprawdzeniu przynęt i zanęt, a przed

nęceniem wstępnym; jeden wędkarz na sektor zostanie wylosowany do kontroli.

e) Zawodnicy mogą dojechać na miejsce własnym środkiem transportu.

f) Palenie papierosów na obiekcie jest zabronione podczas zawodów.

12. Każdemu zawodnikowi przydziela się jednego stewarda oraz stewarda generalnego na każdy sektor.

Tacy stewardzi indywidualni i ogólni powinni posiadać gruntowną znajomość przepisów zawodów.

Główny steward (jeśli to możliwe, wspierany przez członka Komitetu Wykonawczego F.I.P.S.e.d.)

powinien:

A. Sprawdzać ilość zanęty gruntowej (należy ją zmierzyć, gdy jest gotowa do użycia (na mokro

i przesianą), w tym ziemia, żwir, kukurydza, pszenica, nasiona konopi, pellet (od 2 do 4 mm)

itp. oraz inne dodatki, które nie są toksyczne dla fauny i środowiska wodnego]. Ta ilość

zostanie podana w programie zawodów zgodnie z decyzjami podjętymi przez F.I.P.S.e.d.

Komitet Sterujący za radą Komitetu Technicznego;

B. Sprawdzać ogólną ilość przynęt (mierzoną bez naciskania). Ta ilość zostanie podana w

programie zawodów zgodnie z decyzjami podjętymi przez F.I.P.S.e.d. Komitet Sterujący, za

 

Strona 7 z 2

 

radą Komitetu Technicznego. Dżdżownice, czerwie lub inne przynęty należy przedstawiać w

całości (nie cięte, miksowane lub mielone przed kontrolą). Przynęty typu pellety, kulki

proteinowe itp. we wszystkich stanach, kształtach i kolorach mogą być używane większe niż

oficjalne rozmiary, w nieograniczonych ilościach, w ich oryginalnych pudełkach. W żadnym

wypadku nie mogą być używane do nęcania.

Dozwolone są tylko następujące przynęty:

 Dżdżownice;

 Larwy much (we wszystkich stanach i kształtach: czerwie, małe czerwie, małe larwy,

castery itp.);

 Larwy giez, larwy jedwabników (jedwabniki, duże czerwie, duże castery);

 Kukurydza ziarno;

 Nasiona konopi;

 Kulki proteinowe (do 10 mm);

 Pellety i podobne (do 11 mm).

Przynęty zawsze można traktować dodatkami płynnymi / żelowymi lub proszkowymi;

dodatek można aplikować na koszyczek/podajnik.

Zabronione jest używanie mięsa, chleba, past, jokersa i ochotek;

C. Sprawdzać, czy każdy wędkarz przedstawia do kontroli ilości przynęt i zanęt przewidzianych

w programie. W przypadku niezgodności zawodnik otrzymuje naganę - (zgodnie z art. 31a).

Lista zawodników z naganą zostanie przedstawiona na odprawie kapitanów. Jeżeli naruszenie

zostanie popełnione ponownie podczas drugiego etapu lub podczas następnych mistrzostw,

zawodnik zostanie zdyskwalifikowany z powodu „recydywy” (Artykuł 31b).

D. Zbiera wszelkie nadwyżki/pozostałe przynęty i zanęty po kontroli.

Każdy steward powinien:

a) Kontrolować siatkę;

b) Kontrolować zachowania wędkarskie zawodnika, za którego jest odpowiedzialny;

c) Sprawdzać i zanotować każdą złowioną rybę;

d) Po zakończeniu zawodów mieć oko na ryby złowione przez wędkarza i zabraniać dostępu do

stanowiska wędkarskiego osobom nieuprawnionym do czasu przybycia zespołu wagowego.

Poszczególny steward podpisuje wraz z wędkarzem arkusz ważenia zawierający wagę ryby.

Organizator zapewni w programie zawodów wykaz różnych modeli oficjalnych pudełek wraz z ich

kosztem. Pudełka te będą dostępne na życzenie, pod warunkiem, że zostaną zamówione na 1 miesiąc

przed rozpoczęciem mistrzostw, dla zespołów, które wykazały zainteresowanie. Wszystkie przynęty

używane do nęcenia i wędkowania muszą być przedstawione w odpowiednich F.I.P.S.e.d. pudełkach

w „oficjalnym rozmiarze”. Każda inna forma prezentowania przynęt podczas kontroli będzie

zabroniona i sankcjonowana (jeden punkt karny w rankingu sektorowym).

Pudełka należy przedstawiać w stanie zamkniętym, bez używania czegokolwiek do ich zamykania

(np. taśma samoprzylepna nie może być używana do utrzymywania zamkniętego wieczka).

Zanęty należy wystawiać przy kontroli w wyskalowanych wiaderkach, a przynęty w pudełkach o

„oficjalnych rozmiarach”. Zawodnicy bezwzględnie muszą być wyposażeni we własne wiadra i

 

Strona 8 z 2

 

pudła o dozwolonych rozmiarach. Zawodnicy, którzy nie noszą pudełek o „oficjalnych rozmiarach”,

otrzymują jeden punkt karny w rankingu sektorowym (na przykład zawodnik, który nie posiada

 

pudełek na końcu tury zajmując 5. miejsce otrzymują 6 punktów zamiast 5. Zawodnik, który zajął 6.

miejsce otrzymuje w każdym przypadku 6 punktów).

Przesiewanie zanęt (przez sito, kosz, końcówkę podbieraków i inne) oraz mieszanie (mieszadłem

elektrycznym) po przeprowadzeniu kontroli jest zabronione.

Od momentu sprawdzenia przynęt i zanęt (3. sygnał) do końca zawodów (7. sygnał) dozwolone jest

używanie tylko spryskiwaczy do ponownego nawilżenia zanęt i ziemi oraz doklejenia i konserwacji

przynęt.

Po kontroli i do końca zawodów dopuszcza się dodawanie dodatków w postaci proszku lub płynu, w

maksymalnej ilości 100 ml.

Każdy wędkarz złapany na gorącym uczynku (flagrante delicto), po kontroli, mający więcej zanęt

lub zanęt niż dopuszczalna ilość na zawodach, otrzyma czerwoną kartkę = najniższa pozycja w

rankingu + 1, za wszystkie dni zawodów, w których brał udział. Jeżeli naruszenie zostanie

stwierdzone podczas pierwszego dnia mistrzostw, wędkarz zostanie wykluczony na pozostałą część

zawodów. Komitet wykonawczy F.I.PS.e.d. zastrzega sobie prawo – w zależności od naruszenia – do

uniemożliwienia wędkarzowi udziału w przyszłych mistrzostwach F.I.PS.e.d na dany okres czasu.

13. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na zawodach przepisów dotyczących

dopuszczalnych rozmiarów ryb (przepisy krajowe). Każda złowiona ryba, która jest mniejsza niż

minimalny dozwolony rozmiar lub jest okaleczona, zostanie zatrzymana przez zespół ważący, a dany

wędkarz otrzyma żółtą kartkę.

Takie rozmiary zostaną podane do wiadomości publicznej podczas pierwszego spotkania kapitanów (

obowiązkiem kapitana jest poinformowanie zawodników). Ryby są utrzymywane żywe przy użyciu

siatek z mikrooczkami. Oczko siatki nie może przekraczać 10 mm na 10 mm. Siatka musi mieć

minimalną średnicę 40 cm dla siatek okrągłych lub minimalną przekątną 50 cm dla prostokątnych i

minimalną długość 3,50 metra; musi być ustawiona pod wodą na co najmniej 1,50 metra przez cały

czas trwania zawodów. Zabrania się używania jakichkolwiek innych środków do zatrzymania

połowu. Zawodnicy muszą posiadać własne siatki, chyba że zostały one dostarczone przez federację

organizującą.

Niezależnie od ilości złowionych lub możliwych do złapania ryb, aby uniknąć przepełnienia ryb w

siatce, wędkarz jest zobowiązany do używania dwóch siatek jednocześnie do przechowywania

złowionych ryb podczas zawodów.

W przypadku obecności dużych ryb w miejscu zawodów, organizatorzy mają możliwość podania w

programie zawodów limitu wagi, powyżej którego ryby muszą być zważone i natychmiast ostrożnie

wypuszczone po ich złowieniu.

14. Skład zanęt i przynęt musi być pochodzenia naturalnego. Zabronione jest używanie wyrobów

metalowych. Zabronione są sztuczne przynęty z dowolnego materiału (styropian, guma, gąbka itp.),

takie jak fałszywe nasiona, czerwie, jedwabniki, ochotka, dżdżownice itp. Zabronione jest łowienie

na wahadłówki, sztuczne muchy, przynęty wykonane z żywych lub martwych ryb (lub części ryb),

innych gatunków zwierząt takich jak żaby czy rybia ikra.

 

Strona 9 z 2

 

Po treningach i po zawodach nie wolno wrzucać do wody nadmiarowych/pozostałych zanęt i

przynęt.

15. Zawody odbywają się w sektorach lub podsektorach, w dwóch turach po 5 godzin (zalecany

harmonogram: 09.00-14.00).

 

W przypadku mistrzostw, w których bierze udział mniej niż 20 narodów, sektory nie mogą być

rozdzielone lub powinny mieć możliwie najmniejszą liczbę separacji. Rozdzielone sektory muszą

być koniecznie oddzielone co najmniej 3 stanowiskami.

W przypadku wymuszonej przerwy (np. burza, demonstracja, klęska żywiołowa itp.) jury może

uznać turę za ważną, o ile trwała co najmniej 2 godziny.

Jury może podjąć decyzję o skróceniu czasu trwania etapu, jeśli harmonogram zawodów nie pozwala

na kontynuowanie wędkowania przez 5 przewidzianych godzin wędkowania.

16. Oczekuje się, że każdy zawodnik będzie w pełni przestrzegać regulaminu zawodów.

17. Dozwolone są tylko zestawy nie posiadające spławika, z obciążnikiem typu in-line lub obciążeniem

bocznym oraz zakończone hakiem.

Przynęta prezentowana z dala od haczyka przy użyciu „przyponu włosowego” jest dozwolona.

Dozwolone są tylko pojedyncze haki, a maksymalna odległość pomiędzy grotem a trzonkiem musi

wynosić 7 mm (~ nr 10).

Dozwolona do wędkowanie jest tylko technika „method feeder” oraz metoda gruntowa.

Do połowu i nęcenia oprócz wędek przeznaczonych do feedera dopuszcza się również wędki

przeznaczone do innych technik połowu (np. karpiowe itp.).

Gdy zawodnicy są ustawiani na brzegach naprzeciwko siebie, użycie przyponu strzałowego jest

obowiązkowe ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku powinien mierzyć on minimum

7 metrów. Plecionka nie może być używana w żadnym przypadku, więc również do przyponu

strzałowego.

W przypadku zerwania żyłki, mocowanie żyłki powinno umożliwić rybie łatwe uwolnienie się z

podajnika. Podajniki muszą swobodnie ślizgać się po żyłce lub na przymocowanym do żyłki

mocowaniu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek ograniczników lub spowalniaczy (np.

stoperów, krętlików, agrafek itp.) między podajnikiem a kołowrotkiem. Zestaw może być

wyposażony w przypon strzałowy, aby uniknąć uszkodzenia podczas rzucania.

Podajnik nie może być przymocowany na stałe do żyłki głównej; haczyk (pojedynczy) zawieszony

na końcu przyponu musi być umieszczony pod podajnikiem.

Koniec żyłki (przypon) powinien mieć maksymalnie 25 cm.

Dozwolone są wszelkie podajniki komercyjne lub rzemieślnicze wykonane z metalu, tworzywa

sztucznego lub innego materiału, bez względu na konstrukcję (cylindryczny, równoległościenny

itp.). Podajniki powinny posiadać:

 maksymalną długość 7 cm, maksymalną szerokość lub średnice 5 cm, biorąc pod uwagę

tylko obszar odpowiedni do ładowania przynęt i zanęt;

 

Strona 10 z 2

 

 minimalna waga 15g.

Obciążenie może być pojedynczym ołowiem albo podajnikiem typu „flat method”,

podajnikiem typu „banjo” lub podajnikiem typu „pellet feeder” (patrz rysunki poniżej).

Możliwe jest również zastosowanie podajnika z amortyzatorem pod warunkiem, że

sposób montażu zestawu pozwala rybie na łatwe pozbycie się podajnika w przypadku

zerwania żyłki.

Przykłady dozwolonych podajników

image

 

Przykłady niedozwolonych podajników

image

 

Strona 11 z 2

 

Podajniki mogą być używane puste lub zawierające zanętę i/lub przynęty podczas wędkowania.

Podajniki można ładować zarówno narzędziami jak i ręcznie.

Wędkarz, według własnego uznania, może użyć małej maty ochronnej do odhaczenia złowionych

ryb.

Zabronione jest:

• używać podajnika jako zakończenie zestawu;

• dodawać do podajnika dowolny element lub materiał, który spowalnia jego opadanie na dno;

• stosować podajnik bez ołowiu lub z dodatkiem substancji pływających;

• stosować akustyczne urządzenia informujące o braniu;

• stosować plecionek;

• używać haczyków z zadziorami.

Jeżeli członek Jury zauważy lub zostanie poinformowany podczas trwania zawodów o naruszeniu

podpunktu 35 lub podpunktu 17, może zażądać sprawdzenia żyłki wędkarza lub poprosić o

sprawdzenie długości wędki rozważanego wędkarza, nie czekając na koniec tury. Jeżeli rozważany

 

Strona 12 z 2

 

wędkarz odmówi poddania się wyżej wymienionym kontrolom lub jeśli zmodyfikuje swój zestaw,

zostanie postawiony przed Jury.

Złapanie ryby jest ważne, nawet jeśli przypadkowo zaczepi się ją poza pyskiem.

Jeżeli ryba zacięta przez wędkarza zaczepi żyłkę sąsiedniego wędkarza poza jego strefą połowu, rybę

uważa się za ważną pod warunkiem, że dwie żyłki podczas holu ryby uwolnią się przed

wyciągnięciem ryby na brzeg.

Jeżeli dwóch wędkarzy zatnie po jednej rybie (2 ryby) i dwie wędkarskie żyłki zwisają na sobie, obie

ryby będą uważane za ważne pod warunkiem, że obie żyłki podczas holu zostaną uwolnione przed

wyciągnięciem ryb na brzeg.

Jeżeli po wyholowaniu ryb dwie żyłki wędkarskie pozostaną zawieszone na sobie, ryby (1 lub 2) nie

będą uważane za ważne i zostaną natychmiast wrzucone z powrotem do wody.

Zabronione jest celowe zaczepianie ryb.

Używanie echosond jest zabronione podczas treningu i zawodów. Używanie dronów jest zabronione

zarówno podczas zawodów, jak i treningów, z wyjątkiem szczególnych przypadków dopuszczonych

przez Międzynarodowe Jury za radą Komisji Technicznej.

Podczas zawodów wędkarze nie mogą używać żadnych aparatów słuchowych, telefonów ani

krótkofalówek.

18. Zawodnicy mogą trzymać i montować tyle wędek ile chcą, ale wolno im łowić tylko jedną wędką na

raz, która powinna być trzymana w rękach lub postawiona na statywie. Taka wędka obowiązkowo

powinna być wyposażona w kołowrotek i podajnik. Zapasowe wędki nie należy ładować zanętą, a

podajniki nie powinny być gotowe z zanętą.

Tylko ręczne zarzucanie jest dozwolone. Podczas rzutu kabłąk powinien być otwarty, a linka i

kołowrotek nie mogą być blokowane palcem.

 

Podczas łowienia wędkarz musi zarzucać i wciągać żyłkę za pomocą kołowrotka. Wędka typu feeder

nie może być używana jako wędka nieruchoma. Zabronione jest łowienie używając wspierającego

ołowiu z dna tzw. (back lead).

W celu zagwarantowania wszystkim wędkarzom sprawiedliwych warunków połowu, organizatorzy

określą minimalne i maksymalne odległości rzutowe, na których można prowadzić wędkowanie.

Zabronione jest określanie odległości wędkowania za pomocą jakiejkolwiek mechanicznej lub

elektronicznej pomocy.

W przypadku złowionej ryby wędkowanie jest zabronione do czasu umieszczenia złowionej ryby w

podbieraku.

19. Zawodnicy nie mogą otrzymać żadnego wsparcia w wyholowaniu ryb.

 

Strona 13 z 2

 

20. Zawodnicy nie mogą otrzymywać pomocy z zewnątrz; tylko kapitan jest upoważniony do dostępu do

stanowiska wędkarskiego zawodników swojej drużyny i to tylko w celu ustnego udzielania porad.

Kapitan nie może być wpuszczony do stanowiska wędkarza, który nie jest częścią jego drużyny.

21. Dozwolone jest stosowanie podestów o maksymalnych wymiarach 1 x 1 metr; zawodnicy mogą na

nich stanąć. Powinny być zainstalowane w linii prostej, z dala od wody lub, jeśli to konieczne,

częściowo w wodzie (decyzja ta zostanie podjęta przez organizatorów za zgodą Komisji

Technicznej). Dodatkowe podesty mogą być ustawione zgodnie z podestem głównym, ale tylko w

celu umieszczenia sprzętu.

W przypadku konieczności wytyczenia linii w celu wyrównania wszystkich zawodników wzdłuż

obiektu (sznur, linia na ziemi itp.), aby uniknąć sytuacji, w której niektórzy zawodnicy są bliżej

wody niż inni, należy to zrobić przed rozpoczęciem sesji treningowej.

22. Zawodnicy mogą wykorzystać przydzielone im miejsce w dowolny sposób.

Wewnątrz przydzielonego im stanowiska wędkarze poruszają się dyskretnie i bezszelestnie.

Zabrania się wędkowania i rzucania przynęty lub zanęty do stanowisk sąsiednich w górę lub w dół

(lewy i prawy). Ryby wychodzące ze stanowiska i zauważone w stanowisku sąsiednich zawodników

są uważane za ważne; jednakże, jeżeli linka ze złowioną rybą jest zahaczona przez linkę sąsiada,

rybę uważa się za ważną tylko pod warunkiem, że spełnia ona postanowienia artykułu 17. W

przeciwnym razie ryba musi być bezzwłocznie włożona z powrotem do wody. Jeśli zawodnik

odmówi tego i jeśli bez uprzedniego zezwolenia włoży rybę do swojej sieci, w końcowej fazie

ważenia osoba odpowiedzialna za ważenie powinna osobno zważyć największą rybę i odnotować

wagę danej ryby na karcie zawodnika. Jury podejmuje wówczas decyzję, czy odjąć wagę danej ryby

od wagi całkowitej. Zawodnik otrzyma żółtą kartkę ostrzegawczą (patrz lista ostrzeżeń), jeśli

złapanie nie zostanie uznane za ważne.

Fotografowie i kamerzyści mają prawo dostępu do stanowiska, jeśli są upoważnieni przez sąsiednich

zawodników i stewardów. Fotografowie i kamerzyści pozostaną na granicy stanowiska, a

organizatorzy i tak wyznaczą linię 2 metrów za linią wędkarzy.

Tylko posiadacze licencji prasowej lub innego dokumentu akredytacyjnego będą uprawnieni do

posiadania odznaki na wstęp do korytarzy zarezerwowanych dla kapitanów i rezerw.

23. Wędkarze muszą czekać na pierwszy sygnał przed wejściem do swojego stanowiska; po pierwszym

sygnale zawodnicy mogą zacząć przygotowywać swój sprzęt, mierzyć głębokość wody, sprawdzać

swoje żyłki,

 

przygotowywać zanęty i włożyć siatki do wody. Na wykonanie wspomnianych czynności

przygotowawczych przysługuje im 90 minut; wędkarzom nie wolno wychodzić z stanowiska

podczas przygotowań.

Drugi sygnał powinien wskazywać, że pozostało 5 minut do rozpoczęcia sprawdzania przynęt i

zanęt.

Kontrole przynęt i zanęt (trzeci sygnał), na 1 godzinę przed wstępnym nęceniem, rozpoczną się:

a) od n. 1 z każdego sektora, jeżeli ranking jest dokonywany na podstawie sektora jako

całości;

b) od n. 1 z każdego podsektora, jeżeli ranking jest dokonywany w każdym podsektorze.

 

Strona 14 z 2

 

Po czwartym sygnale zawodnicy będą mogli rozpocząć wstępne nęcenie (na tę operację

przeznaczono 10 minut). W czasie wstępnego nęcenia, zestaw nie może zawierać przyponu oraz

haczyka. W każdym momencie zawodów zabronione jest używanie rąk, procy, kubka lub innego

urządzenia do zanęcania.

Piąty sygnał oznacza początek zawodów.

Szósty sygnał powinien ostrzec zawodników, że do końca zawodów pozostało tylko 5 minut.

Siódmy sygnał oznacza koniec zawodów; po tym sygnale do ważenia zalicza się tylko złowione

ryby, które już zostały wyciągnięte z wody.

Sygnały akustyczne dla różnych faz mistrzostw muszą być krótkie; we wszystkich przypadkach

brany jest pod uwagę początek sygnału.

24. Podczas zawodów poszczególni stewardzi powinni stać za wędkarzami, po ich prawej lub lewej

stronie, w taki sposób, aby nie przeszkadzać wędkarzom, ale nadal mogli kontrolować złowione

przez zawodników ryby. Siatki powinny być ustawione tak, aby stewardowie mogli je zobaczyć;

ryby umieszcza się w siatkach i utrzymuje przy życiu do przybycia zespołu wagowego.

Jeżeli organizatorzy nie dysponują odpowiednią liczbą stewardów, jury może zdecydować o

zwróceniu się do osób towarzyszących, które nie są członkami organizacji.

OPERACJE WAŻENIA

25. Operacje ważenia będą wykonywane przez 5-osobowe zespoły.

Za ważenie odpowiada jedna osoba.

Inna osoba wpisuje wagi w oficjalnym protokole.

Pozostałe trzy osoby będą odpowiadać za wszystkie inne operacje przeładunkowe.

W każdym sektorze dostępna jest jedna waga. Pojemniki służące do ważenia ryb powinny mieć

otwory, aby umożliwić odpływ wody.

Wagę złowionych ryb należy zapisać w gramach.

W przypadku łowienia bardzo małych ryb, takich jak narybek, które nie są rejestrowane na wadze

(waga 0 gramów), wędkarze są klasyfikowani na podstawie liczby złowionych ryb,

 

a następnie uszeregowani po zawodnikach, którzy zostali uszeregowani w oparciu o wagę

złowionych ryb.

26. Do czasu przybycia zespołu ważącego zawodnicy pozostawiają siatki z rybami w wodzie. Z rybami

obchodzi się ostrożnie członek zespołu ważącego; ryby powinny być ważone, a nie liczone; po

zważeniu ryby należy z powrotem umieścić w siatce wędkarza, który je złapał, a siatkę bezzwłocznie

włożyć z powrotem do wody. Dopiero po zważeniu ryb wszystkich wędkarzy z sektora osoba

odpowiedzialna za ważenie zleci wprowadzenie ryb z powrotem do wody. Umożliwi to dwukrotne

sprawdzenie wagi w przypadku reklamacji. Rybę należy włożyć z powrotem do wody z najwyższą

starannością.

 

Strona 15 z 2

 

27. Każdy zawodnik musi być świadkiem operacji ważenia w celu sprawdzenia i podpisania arkusza

ważenia zawierającego wagę złowionej ryby. Po zakończeniu operacji ważenia w sektorze, po

ponownym włożeniu ryby do wody i podpisaniu arkusza ważenia, reklamacje związane z wagą nie

będą uwzględniane.

 

JURY

28. Powołane zostanie międzynarodowe Jury do rozpatrywania wszelkich wniesionych skarg i

nakładania kar, zgodnie z przepisami; Jury zostanie ustanowione na pierwszym zebraniu kapitanów.

Jury składa się z następujących członków:

 Prezydent F.I.P.S.e.d. lub zastępca delegowany przez Prezydenta;

 Sekretarz Generalny F.I.P.S.e.d.;

 Członkowie Komitetu Wykonawczego F.I.P.S.e.d.;

 Delegat reprezentujący Naród organizujący, chyba że jest on/ona tej samej narodowości co

wyżej wymienieni członkowie, z wyjątkiem Przewodniczącego F.I.P.S.e.d. (lub jego

zastępcy), który z urzędu będzie Przewodniczącym Jury.

Członków Jury powinno być co najmniej 3. Jeśli ta liczba nie zostanie osiągnięta, niektórzy delegaci

z różnych Narodów zostaną wybrani w drodze losowania. Delegaci ci nie mogą mieć tej samej

narodowości co przedstawiciele FIPSEd i naród organizujący.

Delegaci ci są wpisani na formularzu rejestracji zespołu; kapitanowie nie mogą być mianowani

delegatami.

W przypadku naruszenia przepisów przez zawodnika lub drużynę tej samej narodowości co członek

Jury, taki członek Jury nie może głosować (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest Przewodniczącym Jury).

Członkowie Jury muszą nosić odznakę „Jury” i muszą być na miejscu zawodów w celu

przyjmowania wszelkich skarg. Należy wskazać miejsce, w którym zawsze będzie dostępny jeden

lub więcej członków Jury.

29. Wszelkie skargi, z wyjątkiem tych dotyczących rankingów, należy zgłaszać do Jury w ciągu 1

godziny po zakończeniu etapu. Reklamacje należy składać ustnie, jednak niezwłocznie potwierdza

się je pisemnie. Jury, jeśli uzna to za konieczne, może obejrzeć dowolny film lub obejrzeć dowolne

zdjęcie wykonane przez delegata zespołu składającego skargę.

 

Reklamacje dotyczące rankingu należy składać w ciągu 30 minut po opublikowaniu oficjalnych

wyników. Czas publikacji wpisuje się do oficjalnej listy wyników.

Kaucja w wysokości 100 euro - na którą Sekretarz Generalny F.I.P.S.e.d. lub jego delegat wystawi

pokwitowanie - stanowi uzupełnienie każdej pisemnej skargi złożonej do Jury. Jeżeli reklamacja nie

zostanie uznana za uzasadnioną przez Jury, kaucja zostanie przekazana na konto bankowe

F.I.P.S.e.d.

 

Strona 16 z 2

 

Wszelkie naruszenia przepisów i ostrzeżenia należy zgłaszać Jury, które jest jedynym organem

uprawnionym do dyskwalifikacji wędkarzy. Każdy zawodnik, na który zostanie nałożona kara,

zostanie natychmiast poinformowany.

Członkowie Jury i wszyscy stewardzi generalni czuwają nad przestrzeganiem Regulaminu. Dlatego

powinni posiadać gruntowną znajomość takich Reguł.

30. Regulamin sporządzony w 2 językach urzędowych zostanie udostępniony Jury i kapitanom przez

organizatorów mistrzostw.

Jury międzynarodowe będzie podejmować decyzje zwykłą większością głosów; w przypadku równej

liczby głosów Prezes F.I.P.S.e.d. lub jego delegat ma głos decydujący.

Wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego F.I.P.S.e.d. powinni nosić osobistą odznakę; są

uprawnieni do poruszania się po korytarzu urzędników. Wspomniane odznaki są ważne tylko przez

okres kadencji Komitetu Wykonawczego (4 lata).

WYKAZ KAR

31. Kary są następujące:

a) Ostrzeżenie ustne za naruszenie art. 6 ust. 3).

b) Ostrzeżenie (żółta kartka) za naruszenie artykułów 11a, 11b, 11c, 11f, 12c, 13, 16, 19, 20, 22,

23, 24, 26 i po drugim upomnienie za naruszenie artykułu 6 (trzeci §).

c) Dyskwalifikacja (czerwona kartka) za naruszenie artykułów 12c (ostatni §), 14, 17, 18, 35,

38, 39,2 i 40 oraz po drugim upomnienie za naruszenie artykułów 6 (trzeci §), 11a, 11b , 11c,

11f, 12c, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24 i 26.

d) Ostrzeżenie Narodu za naruszenie artykułu 37c.

Dyskwalifikacja Narodu za naruszenie artykułów 5, 37a, 37b-1 i 37b-3 oraz po drugim

upomnienie za naruszenie artykułu 37c.

e) Gdy wędkarz zostanie zdyskwalifikowany, zostanie mu przyznana liczba punktów równa

liczbie uczestniczących Narodów + 1. Jeśli wędkarz zostanie zdyskwalifikowany, wędkarze

znajdujący się poniżej niego w rankingu zachowują swoją pierwotną pozycję (na przykład:

jeśli wędkarz X, który zajął 8 miejsce, zostanie zdyskwalifikowany, następni wędkarze

zachowają swoje rankingi i oznaczą 9 punktów, 10 punktów i tak dalej).

f) Każde ostrzeżenie udzielone Narodowi zostanie odnotowane w jego aktach i pozostanie w

aktach przez okres 3 lat. Każde nowe naruszenie w ciągu tych 3 lat będzie uważane za

„nawrót”, a Jury podejmie decyzję uwzględniającą taki nawrót i listę kar.

g) Każde ostrzeżenie udzielone zawodnikowi należy odnotować w aktach zawodnika na okres 3

lat. Każde nowe naruszenie będzie uważane za „nawrót”, a Jury podejmie decyzję dotyczącą

takiego nowego naruszenia i listy kar.

h) Komitet Wykonawczy F.I.P.S.e.d. jest uprawniony, zarówno podczas zawodów, jak i później,

do nakładania kar na zawodników, kapitanów lub rezerwowych, jeśli naruszą jakiekolwiek

przepisy lub zachowują się niewłaściwie, nawet jeśli takie naruszenia nie są przewidziane w

oficjalnych przepisach.

 

Strona 17 z 2

 

32. Członkowie Komitetu Wykonawczego F.I.P.S.e.d. mogą wejść na miejsce zawodów i odnotować

wszelkie naruszenia Regulaminu.

RANKINGI

33. 1- RANKING WEDŁUG SEKTORÓW W POSZCZEGÓLNYCH TURACH

a) Ranking według sektora lub podsektora ustala się na podstawie wagi (1 punkt za gram).

Zawodnikowi, który odnotował największą wagę, zostanie przyznany 1 punkt sektorowy,

drugiej największej wadze 2 punkty sektorowe i tak dalej.

b) W przypadku równej liczby punktów (taka sama waga) w tym samym sektorze lub podsektorze,

zainteresowani wędkarze otrzymają liczbę punktów równą średniemu miejscu, jakie powinni

zająć (przykład nr 1: dwóch zawodników zajmujących piąte miejsce). otrzyma (5+6):2 = 5,5

punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: trzech zawodników remisujących na 8. miejscu,

suma (8+9+10):3 = 9 punktów sektorowych każdy).

c) Wędkarze, którzy nie złowili żadnej ryby, otrzymają liczbę punktów równą średniej wartości

nieprzypisanych miejsc w ich sektorze lub podsektorze (przykład nr 1: 24 wędkarzy, z których

12 zajmuje 12 punktowanych miejsc od 1 do 12, kolejni wędkarze otrzymają (13+24): 2 = 18,5

punktu sektorowego każdy; przykład nr 2: 29 wędkarzy, z których 5 złowiło ryby i zdobyli od 1

do 5 punktów – 24 wędkarzy, którzy nie złapali żadnej ryby (6+29): 2 = 17,5 punktów

sektorowych; przykład nr 3: 29 wędkarzy, z których 26 złowiło rybę, podczas gdy 3

zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby, otrzyma punkty (27+29): 2 = 28 punktów. Jeśli

tylko 1 wędkarz nie złowił żadnej ryby lub jest jeden lub więcej nieobecnych wędkarzy w

sektorze lub podsektorze, otrzyma liczbę kar równą ostatniej pozycji w sektorze (przykład: 29

zawodników , z których 28 złowiło ryby, podczas gdy jeden nie, wędkarz ten otrzyma 29

punktów).

2- RANKING WEDŁUG DRUŻYNY

Do 20 narodów, ranking będzie tworzony według sektorów (jak zawsze).

Jeżeli jest 21 lub więcej uczestniczących krajów, każdy sektor składa się z dwóch podsektorów.

W przypadku nieparzystej liczby wędkarzy (przykład: 2 podsektory z łącznie 27

uczestniczącymi narodami: wędkarz znajdujący się pod numerem 14 będzie brany pod uwagę w

obu podsektorach: zostanie mu przypisane miejsce uzyskany w podsektorze o najniższym

numerze (1 do 14) dla swojego rankingu, natomiast wynik uzyskany w innym sektorze (14 do

27) będzie brany pod uwagę dla rankingu wędkarzy w tym podsektorze. Przykład: on/ona

zajmuje 3 miejsce w podsektorze od 14 do 27, pozostali zawodnicy zajmują 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13 i 14 miejsce).

 

A. PIERWSZA TURA

a) Suma punktów uzyskanych w każdym sektorze lub podsektorze przez wędkarzy drużyny.

Drużyna z najmniejszą liczbę punktów sektorowych zajmuje pierwsze miejsce i tak dalej.

b) W przypadku remisu punktacji sektorowej ranking ustalany jest na podstawie największej

wagi odnotowanej przez wszystkich wędkarzy z tej samej drużyny.

 

Strona 18 z 2

 

c) W przypadku dalszej remisowej liczby punktów, wyższą pozycję w rankingu zajmuje

drużyna z największą wagą indywidualną.

d) Jeżeli remis nadal istnieje, drużyny będą klasyfikowane na podstawie najmniejszej liczby

punktów uzyskanych przez jednego z wędkarzy wchodzących w skład drużyny.

B. DRUGA TURA

Ranking ustalany jest w taki sam sposób jak dla pierwszego etapu.

C. RANKING GENERALNY

a) Suma punktów uzyskanych w dwóch etapach; drużyna, która otrzyma najmniejszą liczbę

punktów, zajmie pierwsze miejsce i tak dalej.

b) W przypadku remisu w punktach sektorowych, zespoły, których to dotyczy, zostaną

sklasyfikowane według najwyższej łącznej wagi zespołu, jaką uzyskali zawodnicy w obu

etapach.

c) W przypadku remisu w wadze w dwóch turach, pod uwagę brana jest najwyższa waga

uzyskana przez drużynę w jednej z dwóch tur.

d) Jeżeli nadal istnieje remis, drużyny będą klasyfikowane w oparciu o najmniejszą liczbę

punktów uzyskanych przez drużynę w jednej z dwóch tur.

 

3- INDYWIDUALNY RANKING

A. PIERWSZA TURA

a) Wędkarze będą klasyfikowani na podstawie punktów sektorowych uzyskanych w

odpowiednim sektorze lub podsektorze. Wędkarze, którzy otrzymali 1 punkt, zajmują 1

miejsce; następnie po nich ci, którzy otrzymali 2 punkty i tak dalej.

b) W przypadku remisu w punktach sektorowych, zawodnicy zostaną uszeregowani według

największego uzyskanej wagi złowionych ryb.

c) W przypadku remisu wagowego, ranking ustalany jest na podstawie największej liczby

złowionych ryb.

d) Jeśli remis nadal istnieje, zawodnicy zostaną sklasyfikowani na podstawie najwyższej

liczby wylosowanych stanowisk.

B. 2 TURA

Ranking ustalany jest w taki sam sposób jak dla pierwszej tury.

C. RANKING GENERALNY

a) Suma punktów uzyskanych w dwóch turach; wędkarze, którzy otrzymali najmniejszą

liczbę punktów, zajmą pierwsze miejsce i tak dalej.

 

Strona 19 z 2

 

b) W przypadku remisu w punktach sektorowych pomiędzy dwoma lub więcej wędkarzami,

wędkarze, których to dotyczy, zostaną uszeregowani według najwyższej łącznej wagi

uzyskanej w obu turach.

c) W przypadku remisu w wadze całkowitej, ranking zostanie ustalony na podstawie

najwyższej wagi uzyskanej na jednej z dwóch tur.

d) Jeśli remis nadal istnieje, wędkarze będą klasyfikowani na podstawie najwyższej sumy

liczb stanowisk w dwóch nogach.

e) Wędkarze biorący udział tylko w jednej turze zostaną umieszczeni na samym dole

indywidualnego rankingu, według kolejności zajętej przez ich miejsce.

 

4- RANKING NARODOWY

Dla wszystkich mistrzostw zostanie sporządzony światowy lub strefowy ranking według narodów,

biorąc pod uwagę 5 najlepszych wyników w ciągu ostatnich 6 lat; taka lista rankingowa jest

aktualizowana co roku i publikowana na stronie internetowej F.I.P.S.e.d.

Narody ujęte w takim rankingu, które z jakiegokolwiek powodu nie uczestniczą w mistrzostwach,

otrzymają liczbę punktów równą liczbie Narodów uczestniczących w danym roku + 1.

34. Ranking zostanie ustalony przez osobę upoważnioną przez F.I.P.S.e.d. lub w przypadku braku tej

osoby, przez organizatorów, w obecności Przewodniczącego F.I.P.S.e.d. lub w obecności jego

przedstawiciela i ewentualnie także w obecności członków Jury.

DŁUGOŚĆ WĘDZISKA

35. Długość wędek jest ograniczona do maksymalnie 4,50 metra (15 stóp).

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

36. Organizatorzy wykupują ubezpieczenie „ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA” na całość imprezy

(od początku treningów do zakończenia kolacji finałowej); Prezesowi F.I.P.S.e.d. należy przekazać

zaświadczenie wystawione przez towarzystwo ubezpieczeniowe, potwierdzające, że całe wydarzenie

objęte jest polisą „ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA”. dwa miesiące przed zawodami.

TRENING

37.

a) Oficjalne treningi odbędą się w miejscu przeprowadzenia zawodów

b) Oficjalne łowisko powinno być zorganizowane w następujący sposób:

 

1) siedmiodniowe bezwzględne zamknięcie przed pierwszym dniem treningu dla wszystkich

członków uczestniczących narodów. W ciągu tych 7 dni treningi na obiekcie będą zabronione

dla wszystkich Narodów na całym terenie wybranym na mistrzostwa. Organizatorzy

wyznaczają granice pola treningowego za pomocą tablic. Poza okresem zamknięcia łowisko

powinno być udostępnione do regularnych wizyt i połowów [należy przestrzegać lokalnych

 

Strona 20 z 2

 

okresów zamknięcia i specjalnych warunków połowowych (zezwolenia na wędkowanie).

Jeżeli łowisko będzie zawsze zamknięte dla wędkowania, powinno być udostępnione

przynajmniej na 2 weekendy (terminy określone w programie);

2) dwa dni oficjalnego treningu (czwartek rano i piątek rano);

3) ostatni dzień treningu jest obowiązkowy dla wszystkich narodów (całe drużyny ze

wszystkimi wędkarzami);

4) dwa dni zawodów (sobota i niedziela).

c) W celu umożliwienia wszystkim narodom trenowania w oficjalnym miejscu podczas 2 dni

treningowych, organizatorzy przydzielą, począwszy od pierwszego dnia, każdemu narodowi część

miejsca treningowego zwaną „BOX” poprzez losowanie przeprowadzone pomiędzy 07:00 i 08:00

(godzina i miejsce losowania zostaną uwzględnione w programie imprezy). Każdy „BOX” składa

się z 5 stanowisk. Losowanie „BOXÓW” powinno być nadzorowane (system losowania

zaprojektowany przez F.I.P.S.e.d. i udostępniony Narodowi organizującemu).

Wszystkie uczestniczące państwa otrzymają dokument zawierający specyfikacje techniczne i

informacje dotyczące miejsca.

Dozwolona jest taka sama ilość przynęt i zanęt jak maksymalna dozwolona ilość na dzień

zawodów.

W każdym dniu treningu organizatorzy za pomocą specjalnych sygnałów akustycznych wskazują

dozwolone godziny wędkowania

W ciągu dwóch dni treningowych sygnał wstępnego nęcenia odbędzie się o godz. 08:50,

rozpoczęcie łowienia o godz. 9:00, a trening (maksymalnie 5 godzin) zakończony o godz.14:00.

Trening nie jest dozwolony po godzinie 14:00. Łowisko musi być zwolnione obowiązkowo od

godziny 15:00.

 

LINIE I ELEKTROENERGETYCZNE ELEKTRYCZNE

38. Surowo zabrania się umieszczania zawodników w odległości mniejszej niż 25 metrów po obu

stronach od jakiejkolwiek instalacji elektrycznej (linie elektryczne, transformatory, kraty itp.).

ZASADY W PRZYPADKU ZŁEJ POGODY LUB WARUNKÓW ZWIĄZANYCH Z WODĄ

39. 1- KIEDY ZŁE WARUNKI SPOWODUJĄ PRZERWĘ PRZED LUB W TRAKCIE

PRZYGOTOWANIA

Żaden wędkarz nie może mieć dostępu do swojego stanowiska ani przygotowywać swojego sprzętu;

sygnał powinien wskazywać na odroczenie dostępu do łowiska lub zakończenie fazy

przygotowawczej. Jeśli pozwalają na to warunki pogodowe lub związane z wodą oraz harmonogram

zawodów, tura może być kontynuowana regularnie.

 

Jeżeli warunki pogodowe lub związane z wodą nie ulegną poprawie lub harmonogram zawodów na

to nie pozwala, tura zostanie po prostu anulowana. Anulowana tura nie będzie brana pod uwagę przy

ustalaniu rankingów, które ustalane są na podstawie wyników rozegranej tury. Anulowana tura nie

odbędzie się na późniejszym etapie.

 

Strona 21 z 2

 

2- JEŚLI ZŁE WARUNKI POGODOWE ULEGNĄ POGORSZENIU PODCZAS TURY

Tura powinna być natychmiast zatrzymana (pierwszy sygnał zostanie wydany przez organizatorów) i

wszyscy zawodnicy schronić się poza stanowiskami. Jeśli pozwalają na to warunki pogodowe lub

związane z wodą, tura powinna być kontynuowana, a drugi sygnał informuje wędkarzy, że mogą

wrócić do swoich stanowisk; 3 sygnał, 5 minut później, upoważnia zawodników do wznowienia

wędkowania (zabrania się stosowania wstępnego nęcenia).

W jednej turze dozwolone są maksymalnie 2 przerwy, a ich łączny czas trwania nie może

przekraczać jednej (1) godziny; w przeciwnym razie tura zostaje zatrzymana na stałe.

Jury może skrócić czas trwania tury, jeśli harmonogram zawodów nie pozwala na wędkowanie przez

5 godzin.

Tura podlega walidacji, jeśli trwała co najmniej 2 godziny. Czas przerwy (przerw) nie jest brany pod

uwagę przy obliczaniu czasu trwania tury.

Jeżeli warunki pogodowe lub związane z wodą nie pozwalają na prawidłowe przeprowadzenie

zawodów, Jury może podjąć decyzję o odwołaniu jednej tury. Wspomniana tura nie może być

przesunięta, a ranking zostanie sporządzony na podstawie tury, który został faktycznie

przeprowadzona. Anulowana tura nie może być ponownie rozegrana.

KONTROLE ANTYDOPINGOWE

40. F.I.P.S.e.d. przyjmuje Światowy Kodeks Antydopingowy stosowany przez C.I.P.S.

Podczas mistrzostw wędkarze wybrani do kontroli antydopingowej muszą bezwzględnie udać się do

wyznaczonego miejsca we wskazanym czasie, zgodnie z wytycznymi F.I.P.S.e.d. lub Jury. Każdy

wędkarz wybrany do kontroli antydopingowej, który nie zgłosi się na kontrolę zostanie

zdyskwalifikowany z zawodów i otrzyma karę odpowiadającą najniższej pozycji w rankingu + 1, za

wszystkie dni zawodów, w których brał udział.

Narody Organizacyjne pokrywają wszystkie koszty kontroli antydopingowych. Wszelkie kontakty z

NADO (Krajową Organizacją Antydopingową) każdego kraju będą utrzymywane wyłącznie przez

organizatorów danych mistrzostw.

Organizatorzy odpowiadają za sprzęt wędkarski i sprzęt wędkarza wylosowanego do badania

podczas jego kontroli antydopingowej.

C.I.P.S., jako organ odpowiedzialny za badania, wyda odpowiedni rozkaz misji w systemie

ADAMS, wraz z odnośnymi instrukcjami dotyczącymi badań antydopingowych.

Kopia formularza kontroli dopingowej (DCF), podpisana przez lekarza, który dostarczył

badania, musi zostać przesłana do C.I.P.S. Sekretariat cipssecretariat@cips-fips.com lub

dostarczony bezpośrednio po zawodach do F.I.P.S.e.d. oficjalny delegat obecny na miejscu,

który przekaże go do C.I.P.S.

Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach poprzez rejestrację domyślnie akceptują wszystkie

przepisy antydopingowe WADA.

Sportowiec, którego choroba lub stan wymaga leczenia zabronioną substancją lub metodą,

musi złożyć wniosek do C.I.P.S. o wyłączenie dla celów terapeutycznych (TUE) zgodnie z

C.I.P.S. ścisły proces składania wniosków o TUE.

 

Strona 22 z 2

 

Następnie korzysta z formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony internetowej

ITA: https://ita.sport/uploads/2021/02/ITA_TUE_Form.pdf.

Wniosek o TUE należy przesłać na adres: tue@ita.sport. Sportowcy muszą zatem zapoznać się

z Listą Zabronionych https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/2021list_en.pdf.

REKLAMA NA NUMERACH TYLNYCH

41. Reklama nie jest obowiązkowa.

Wielkość znaków reklamowych na numerach tylnych nie może przekraczać wysokości 6 cm; ta

forma reklamy jest dozwolona tylko w dolnej części tylnego numeru, zarówno z przodu, jak i z tyłu.

 

F.I.P.S.e.d. I CISPS opłaty

42. Opłatę w wysokości 150 EUR uiszcza każdy Naród; wspomniana opłata pozostanie dostępna dla

F.I.P.S.e.d.

Opłatę w wysokości 500 EUR wpłaca do dyspozycji C.I.P.S. kraj organizujący (należy wpłacić na

konto bankowe C.I.P.S.).

CEREMONIA OTWARCIA I WRĘCZENIA NAGRÓD

43. Ceremonia otwarcia i prezentacja drużyn odbędzie się 2 dni przed pierwszą turą o godzinie 18:00.

Wspomniana ceremonia nie będzie trwała dłużej niż 2 godziny i zakończy się nie później niż o

godzinie 20:00.

3 najlepsze drużyny i 3 najlepszych zawodników indywidualnych otrzyma oficjalnie odpowiednio

ZŁOTY, SREBRNY i BRĄZOWY medal.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami, podczas procedur przyznawania nagród, należy zagrać

hymn narodowy zwycięzcy (drużyny lub zawodnika) oraz podnosić flagi narodowe trzech

najlepszych zawodników/drużyn. Medale zostaną opłacone przez F.I.P.S.e.d. i zostaną przekazane

przez wyznaczonego przedstawiciela F.I.P.S.e.d.

Certyfikat stwierdzający uzyskane wyniki zostanie wręczony wszystkim oficjalnym członkom trzech

pierwszych sklasyfikowanych drużyn, którzy będą obecni na ceremonii wręczenia nagród, a także

pięciu pierwszych sklasyfikowanych wędkarzy indywidualnych (w przypadku podglądu klasyfikacji

indywidualnej).

 

Strona 23 z 2

 

Każda inna nagroda będzie równo przyznana wszystkim uczestniczącym narodom. Wszystkie

uczestniczące narody dostarczą swoje flagi i nagrania swoich hymnów narodowych.

W trakcie ogłoszenie oficjalnych wyników maksymalnie 8 osób, reprezentujących Naród, może

wejść na podium na rozdanie medali podczas grania hymnu narodowego zwycięskiego narodu.

WERSJE ZASAD

44. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z lub w związku z interpretacją niniejszego

Regulaminu, tylko wersja francuska będzie uważana za tekst oryginalny i referencyjny.

OBOWIĄZKI NARODÓW ORGANIZACYJNYCH

45. Organizujący Mistrzostwa Świata lub Strefy (Europa itp.) powinien:

a) Mieć grawerowane trofea F.I.P.S.e.d. (tablica lub logo);

b) Rozesłać oficjalne programy i informacje o mistrzostwach w 2 oficjalnych językach (angielskim i

francuskim).

Promocje

Nowości

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie